Obchodní podmínky

DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM O SLUŽBY MONKEYTRACKER PRO ANALÝZU CHOVÁNÍ UŽIVATELŮ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. PROSÍM, PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY, KTERÉ PODMIŇUJÍ POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY:

Pro účely těchto obchodních podmínek (dále jen OP) se používají výrazy poskytovatele služby (dále jen Poskytovatel) a zákazník, který tyto služby odebírá (dále jen Zákazník). Zákazníkem se stáváte, jakmile se zaregistrujete - tím také potvrzujete souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Službu poskytuje společnost FG Forrest, a.s. zastoupená Radovanem Jelenem, místopředsedou představenstva, se sídlem Pernerova 635/57, 186 00 Praha 8 - Karlín, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6941, IČ: 25290568, DIČ: CZ25290568.

Obsah poskytovaných služeb

MonkeyTracker sbírá údaje z akcí uživatelů (klikání, pohyb a scrollování myší, navigace po webu) na webu Zákazníka a na jejich základě generuje grafické reprezentace jejich chování ve formě teplotních map. Na základě těchto informací Zákazník dokáže lépe zjistit, které funkce jsou návštěvníky jeho webu používány a vyhledávány.

Garance služeb a technická podpora

 1. Stoprocentní dostupnost služeb není Poskytovatelem garantována. Poskytovatel však vyvíjí maximální úsilí pro to, aby byla dostupnost nepřerušovaná.

 2. Změna obsahu služeb bez předchozího upozornění je v průběhu odběru služeb možná, ba přímo běžná. Poskytovatel neustále pracuje na vylepšování a rozšiřování poskytovaných služeb. Poskytovatel má právo také některé funkcionality služby rušit, pokud k tomu má dostatečný důvod (funkce bude málo využívaná nebo bude bránit rozvoji ostatních služeb).

 3. Odstavení služeb na nezbytně nutnou dobu bude předcházet informace na stránce plánovaných výpadků, pokud bude poskytovatel o odstávce předem vědět.

 4. Technická podpora je poskytována prostřednictvím e-mailu team@monkeytracker.cz a nebo na telefonu +420608216913 v pracovních hodinách pondělí - pátek od 8 do 18 hodin. V případě úplného výpadku služby je na uvedené telefonní číslo možné volat nepřetržitě.

Povinnosti zákazníka

 1. Komunikace se Zákazníkem. Kontakt, který je Zákazníkem uveden v registračním formuláři musí odpovídat realitě a Zákazník prohlašuje, že jím uvedená e-mailová adresa je platná a pravidelně zákazníkem používaná. Uvedená  e-mailová adresa je pro poskytovatele služeb primárním kanálem pro komunikaci se Zákazníkem.
 2. Zneužití služeb. Zákazník se zavazuje, že nebude zkoušet proniknout zabezpečením systému a jednat v rozporu s dobrými mravy, především (nikoliv však pouze):
  • zkoušet získat přístup k cizím účtům nebo do administrace systému
  • používat automatizované skripty pro stahování či analýzu dat (mimo vyhrazené a dokumentované API, které služba poskytuje)
  • dekompilovat nebo upravovat programový kód služby či jej používat pro účely, které s čerpáním poskytované služby nesouvisejí
  • nadměrně zatěžovat systém s cílem způsobit nedostupnost služby (DOS)
 3. Důvěrnost. Zákazník se zavazuje chránit svá přístupová hesla a neposkytovat je třetím osobám. Pokud dojde k jejich prozrazení je povinen si své heslo v co nejkratší možné době změnit.

Poplatky a platby

 1. Objednávka. Služby se objednávají prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.monkeytracker.cz za cenu, která je uvedena  v objednávkovém formuláři.
 2. Závaznost. všechny objednávky jsou považovány za závazné.
 3. Splatnost faktury je 14 kalendářních dnů.
 4. Vrácení peněz. Poskytovatel služeb garantuje 100% vrácení peněz, v případě, že je na e-mail team@monkeytracker.cz doručena žádost o ukončení služeb do 1 kalendářního měsíce od uhrazení faktury.
 5. Nesplněné závazky. Pokud Zákazník neuhradí fakturu v souladu s platebními podmínkami, je Poskytovatel oprávněn, na základě vlastního uvážení,
  1. (i) dočasně pozastavit poskytování služeb, dokud Zákazník nesplní ani v přiměřené dodatečné lhůtě své splatné závazky nebo
  2. (ii) ukončit zcela poskytování služeb z důvodu závažného porušení smluvních podmínek ze strany Zákazníka
 6. Změna ceníku. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo jednostranně změnit výši cen služeb či platebních podmínek. V takovém případě však Zákazníkům tyto změny ohlásí předem, a poskytne jim přiměřený čas na na případné odhlášení ze současného programu v případě, že s novými podmínkami nebudou souhlasit.
 7. Měna. Platby za služby je možné uskutečnit v českých korunách (CZK) a nebo amerických dolarech (USD).
 8. Platba kartou. Při platbě platební kartou jsou dodržovány nejpřísnější bezpečnostní standardy. Použitá platební brána používá certifikovanou technologii 3D Secure (Verified by Visa a MasterCard Secure Code). Na straně Poskytovatele nejsou udržovány žádné informace o použité platební kartě.

Daně

 1. DPH. Poskytovatel připočte k ceně poskytovaných služeb DPH v sazbě aktuálně platné pro zemi zákazníka a řádně tuto daň odvede finančnímu úřadu v České Republice.
 2. Zákazníci mimo EU. Zákazníci mimo EU nepodléhají DPH. Poskytovatel vždy poskytne Zákazníkovi elektronický doklad o uskutečněné platbě.
 3. Správnost údajů. Zákazník tímto potvrzuje, že uvedl své správné identifikační údaje a adresu, které jsou Poskytovatelem použity pro správné určení místa plnění pro účely výpočtu DPH.

Navýšení (upgrade) programu

 1. Navýšení. Zákazník může kdykoliv navýšit program.
 2. Nabytí platnosti. Změna typu účtu se projeví okamžitě po zaplacení poplatku za službu.
 3. Zápočet. Z částky bude Zákazníkovi odečtena poměrná část nevyčerpaného předplaceného programu.

Ukončení služeb

 1. Zastavení služeb ze strany Zákazníka. Měření dat pro konkrétní doménu je možné ukončit v základním panelu služby. Sbírání dat je následně zastaveno v řádu jednotek minut. Úplné zrušení uživatelského účtu automaticky znamená ukončení služeb pro všechny domény, které daný uživatel v systému zaregistroval (nebo je vlastní).

 2. Držení dat. Veškerá nasbíraná data jsou Poskytovatelem odstraněna do 24 hodin od zastavení odběru služeb. Data se však mohou ještě po dobu několika měsíců nacházet v datových zálohách, které se používají pro obnovení systému v případě havárie.

 3. Ukončení služeb ze strany Poskytovatele. Poskytovatel si vyhrazuje právo okamžitě ukončit poskytované služby a to i bez předchozího upozornění z těchto důvodů:

  1. (i) Zákazník porušuje ujednání těchto OP
  2. (ii) Poskytovatel není schopen nadále zajistit provoz této služby

Změny obchodních podmínek

 1.  Změny OP. Poskytovatel si vyhrazuje právo doplňovat či měnit ustanovení v těchto OP dle svého uvážení. O změně OP je Zákazník vyrozuměn po e-mailem odeslaným na adresu, která je vedená v jeho profilu. Aktuálně platné OP jsou dostupné na adrese: www.monkeytracker.cz/cs/obchodni-podminky. Pokračováním odběru poskytovaných služeb po změně OP zákazník souhlasí s danou verzí OP. 
 2. Vyjádření nesouhlasu. V případě nesouhlasu se změnou OP, je Zákazník oprávněn změny odmítnout a jednostranně tak ukončit užívání služeb v době přiměřené k obstarání obdobných plnění od jiného poskytovatele.

Ochrana osobních dat

 1. Rozsah udržovaných dat. Poskytovatel udržuje ve svém systému minimální množinu dat, která jsou potřebná pro identifikaci Zákazníka. Poskytovatel si drží pouze fakturační údaje vkládané při registraci /  platbě za služby a název domén, pro které služby poskytuje. Veškeré ostatní, potenciálně citlivé údaje jako je heslo a další údaje jsou udržovány pouze ve formě hashů, ze kterých není možné zpětně odvodit původní řetězce dat. Služba nijak nevyužívá datového obsahu sledované domény.
 2. Zpracování osobních dat. Poskytovatel si vyhrazuje právo použít data Zákazníka pro interní analytické a statistické účely. Výsledky těchto analýz mohou být veřejně publikovány pouze se souhlasem Zákazníka nebo v případě, že budou anonymizována tak, aby nebylo možné dovodit souvislost mezi nimi a konkrétním Zákazníkem.
 3. Poskytnutí osobních dat. Poskytovatel může předat osobní data Zákazníka třetí straně za předpokladu, že předání těchto dat vyžaduje zajištění provozu služby (například fakturace, vedení účetnictví apod.). Poskytovatel se zavazuje smluvně zajistit ochranu těchto osobních dat třetí stranou.
 4. Data o uživatelích. Systém sbírá data z provozu na sledované doméně pouze v minimálním rozsahu, který je nutný pro správné fungování služby. Pro sledování uživatelů domény odběratele nejsou používána cookies. V systému jsou však ukládány a zpracovávány IP adresy uživatelů, kteří provedli sledované akce na sledované doméně.

  Při práci s analytickou části jsou na straně klienta ukládána data formou HTML5 LocalStorage pro vytvoření sezení oprávněného uživatele pro získání přístupu ke statistikám dané domény.
 5. Narušení ochrany dat. V případě, že dojde k narušení bezpečnosti systému a riziku přístupu k osobním datům zákazníka neoprávněnou třetí osobou, bude Poskytovatel Zákazníka co nejdříve informovat a bude v maximální možné míře (spolu)pracovat na minimalizaci stávající a předcházení vzniku další škody.
 6. Použití jména zákazníka. Poskytovatel služeb může použít jméno Zákazníka (respektive název firmy) pro marketingové a reklamní účely v kontaktu s dalšími potenciálními zákazníky. Souhlas s použitím jména Zákazníka může být kdykoliv odvolán doručením e-mailu na adresu team@monkeytracker.cz

Zřeknutí se odpovědnosti

 1. Správnost dat. Poskytovatel neručí za správnost sbíraných a vypočtených dat, jejich poškození nebo ztrátu. Zároveň neručí za rozhodnutí a jejich dopady, které na základě těchto dat Zákazník učiní.
 2. Náhrady za škodu. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel za žádných okolností neodpovídá za škodu, která Zákazníkovi vznikla v souvislosti s odběrem nebo zastavením odběru předmětných služeb nad rámec hodnoty zaplacené Zákazníkem poskytovateli služby.
 3. Použití systémů třetích stran. Služby jsou provozovány na infrastruktuře třetích stran a proto poskytovatel nemůže přímo ovlivnit kvalitu a výpadky používaného technického zabezpečení (hardware, software, síť a další potřebné vybavení).

Autorská práva 

 1. Práva k vlastnictví. Data nasbíraná službou MonkeyTracker jsou i nadále ve vlastnictví Zákazníka, který má právo požadovat jejich odstranění či zpřístupnění. Služba jako taková a autorská práva k ní náleží Poskytovateli uvedeném v záhlaví tohoto dokumentu. Poskytovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který je umístěn na stránkách www.monkeytracker.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

 2. Užití jména MonkeyTracker. Zákazník není oprávněn vydávat jméno MonkeyTracker nebo části služby, kterou MonkeyTracker poskytuje za vlastní. Použití jména MonkeyTracker musí být vždy doprovázeno odkazem na stránky www.monkeytracker.cz.

Rozhodné právo

 1. Rozhodné právo. Pro účely těchto OP je rozhodným právem právo země, z níž je služba provozována (Česká Republika, EU).
 2. Platnost ustanovení. Bude-li kterákoli část těchto OP uznána příslušným orgánem za neplatnou, nezákonnou nebo nevymahatelnou, je zbývající část OP nadále platná a vymahatelná.